Tiếng Việt

Chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#

EPUB là một tiêu chuẩn mở cho phép tác giả lưu trữ thông tin kỹ thuật số như sách điện tử, tạp chí và nội dung kỹ thuật số khác ở định dạng tệp có thể phát lại và đọc dễ dàng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi EPUB thành hình ảnh TIFF trong C#.
tháng 11 23, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan