Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel sang HTML bằng C ++

Bảng tính Excel rất hữu ích trong việc tổ chức, quản lý và tính toán dữ liệu. Tương tự, HTML rất hữu ích để hiển thị nội dung trong trình duyệt. Cả hai định dạng đều tiện dụng trong các trường hợp sử dụng cụ thể của chúng. Có thể có trường hợp bạn phải hiển thị dữ liệu excel trên các trang web. Trong những trường hợp đó, HTML sẽ là định dạng tốt hơn để sử dụng. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải chuyển đổi tệp Excel cần thiết sang HTML. Về vấn đề này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi Excel sang HTML bằng C ++.
tháng 2 6, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad