Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLS XLSX sang PDF bằng Python

Ngày nay, PDF đã trở thành một định dạng tệp tiêu chuẩn để trao đổi tài liệu. Nhiều định dạng tài liệu phổ biến khác nhau được chuyển đổi sang PDF trước khi chúng được chia sẻ qua Internet. Excel sang PDF là một trong những kịch bản chuyển đổi phổ biến trong đó các trang tính được chuyển đổi thành các trang PDF chỉ đọc. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Excel XLSX hoặc XLS sang PDF bằng Python.
tháng 4 2, 2021 · 4 phút · Usman Aziz