Tiếng Việt

Trộn Thư trong Tài liệu Word bằng C# hoặc VB.NET - .NET Mail Merge API

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện Trộn thư MS Word bằng C# hoặc VB.NET mà không cần MS Word hoặc Office Interop. Aspose.Words for .NET là một API Word mạnh mẽ và giàu tính năng, cung cấp tất cả các tính năng Hợp nhất thư MS Word cơ bản cũng như mở rộng. Nó cho phép bạn tạo thư, phong bì, báo cáo, hóa đơn và các loại tài liệu khác trong Windows Forms, ứng dụng web ASP.
tháng 7 14, 2020 · 12 phút · Usman Aziz