Tiếng Việt

Quét bảng trả lời bong bóng trong Java - Bảng OMR JPG

Theo dõi bài đăng trên blog này để quét bảng trả lời bong bóng trong Java. Aspose.OMR for Java cung cấp các lớp và phương thức để xây dựng trình đọc trang JPG OMR theo chương trình.
tháng 2 15, 2024 · 6 phút · Muhammad Mustafa