Tiếng Việt

Xuất dữ liệu Excel sang Google Trang tính bằng Python

Tệp Excel được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu và thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau trên đó, chẳng hạn như tạo biểu đồ, áp dụng công thức. Mặt khác, Google Trang tính là một ứng dụng trực tuyến phổ biến để tạo và thao tác trên bảng tính. Google Trang tính cũng cung cấp tính năng chia sẻ bảng tính trong thời gian thực với nhiều người. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần xuất tệp Excel XLS hoặc XLSX sang Google Trang tính theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập dự án Google và xuất dữ liệu từ tệp Excel sang Google Trang tính bằng Python.
tháng 2 14, 2022 · 10 phút · Usman Aziz