Tiếng Việt

Chuyển đổi XML sang MPP hoặc Vice Versa Lập trình trong Java

XML được viết tắt cho Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Nó giống như một số thông tin được lưu trữ giữa các thẻ khác nhau nhằm mục đích lưu trữ và truyền tải. Mặt khác, chúng tôi sử dụng định dạng tệp MPP cho Quản lý dự án. Bạn có thể chuyển đổi XML sang MPP cũng như các tệp định dạng MPP sang XML bằng ngôn ngữ Java. Sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nhập hoặc xuất giữa các tệp XML và MPP theo yêu cầu của bạn.
tháng 3 9, 2021 · 3 phút · Farhan Raza