Tiếng Việt

Trích xuất dữ liệu từ các bảng trong PDF bằng C#

PDF đã trở thành một trong những định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong nhiều lĩnh vực. Trong các trường hợp khác nhau, nó được sử dụng để tạo hóa đơn nơi dữ liệu có vẻ ở dạng bảng. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cần phải phân tích cú pháp PDF để đọc dữ liệu từ các bảng theo chương trình. Để đạt được điều này, bài viết trình bày cách trích xuất dữ liệu từ bảng PDF bằng C#.
tháng 6 10, 2021 · 5 phút · Usman Aziz