Tiếng Việt

Trích xuất dữ liệu từ các bảng trong PDF bằng Java

PDF là một trong những định dạng tài liệu thống trị ngày nay. Nó hỗ trợ văn bản, đồ họa, bảng, chú thích và một loạt các yếu tố khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất dữ liệu từ các bảng trong tài liệu PDF chẳng hạn như hóa đơn. Để đạt được điều này theo chương trình, bài viết trình bày cách trích xuất dữ liệu từ các bảng trong PDF bằng Java.
tháng 10 11, 2021 · 5 phút · Usman Aziz