Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ tài liệu Word trong C#

Hình ảnh đóng một vai trò quan trọng để minh họa các thông tin chính trong tài liệu Word. Hơn nữa, chúng làm cho tài liệu hấp dẫn hơn và cải thiện cách trình bày của nó. Là một lập trình viên, bạn có thể nhận được công việc trích xuất các hình ảnh được nhúng trong tài liệu Word DOCX hoặc DOC. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ tài liệu Word theo cách lập trình bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ thấy cách lưu các hình ảnh đã trích xuất vào vị trí mong muốn.
tháng 11 30, 2021 · 4 phút · Usman Aziz