Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ bản trình bày PowerPoint bằng Python

Hình ảnh là cách truyền thông hiệu quả giúp nội dung trở nên sinh động. Đây là lý do tại sao hình ảnh được sử dụng rộng rãi trong các trang web, tài liệu, bản trình bày, v.v. Bản trình bày MS PowerPoint thường được xây dựng với ít văn bản hơn và nhiều đối tượng đồ họa và hình ảnh hơn. Do đó, khi xử lý các bản trình bày theo chương trình, bạn có thể cần trích xuất hình ảnh cùng với văn bản. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ các bản trình bày PPT hoặc PPTX bằng Python.
tháng 1 26, 2022 · 6 phút · Usman Aziz