Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ Word DOC trong Java

Hình ảnh thường được sử dụng để thể hiện thông tin quan trọng trong tài liệu Word DOC. Việc đưa hình ảnh vào bên cạnh văn bản làm cho nội dung hấp dẫn hơn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất các hình ảnh được nhúng trong tệp DOC theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ tệp DOC trong Java.
tháng 7 21, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Trích xuất hình ảnh từ Word DOC trong Java

Hình ảnh thường được sử dụng để thể hiện thông tin quan trọng trong tài liệu Word DOC. Việc đưa hình ảnh vào bên cạnh văn bản làm cho nội dung hấp dẫn hơn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất hình ảnh được nhúng trong tài liệu DOC theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ DOC trong Java.
tháng 7 20, 2022 · 3 phút · Usman Aziz