Tiếng Việt

Trích xuất văn bản từ tệp PowerPoint bằng Java

Bạn thường có thể cần trích xuất văn bản từ các trang chiếu PowerPoint để thực hiện phân tích văn bản. Mặt khác, bạn có thể muốn trích xuất và lưu văn bản trong một tệp hoặc cơ sở dữ liệu để xử lý thêm. Theo đó, bài viết này trình bày cách trích xuất văn bản từ bản trình bày PowerPoint bằng Java. Đặc biệt, bạn sẽ học cách trích xuất văn bản từ một trang chiếu cụ thể hoặc toàn bộ bản trình bày.
tháng 7 28, 2021 · 4 phút · Usman Aziz