Tiếng Việt

Tìm kiếm và trích xuất văn bản từ PDF theo chương trình bằng C#

Trích xuất văn bản từ tài liệu PDF. Bạn có thể trích xuất từ một trang hoặc khu vực cụ thể hoặc toàn bộ tệp PDF. Đọc văn bản bằng ngôn ngữ .NET C#.
tháng 5 16, 2020 · 10 phút · Farhan Raza