Tiếng Việt

Tạo danh sách phân phối Exchange trong Java

MS Exchange Server cho phép bạn tạo danh sách phân phối email có thể được sử dụng để gửi email đến một nhóm người mà không cần nhập địa chỉ email riêng lẻ. Để tạo danh sách như vậy theo chương trình, bài viết này trình bày cách tạo danh sách phân phối trên MS Exchange Server bằng Java. Hơn nữa, nó chỉ ra cách tìm nạp danh sách phân phối theo chương trình.
tháng 4 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz