Tiếng Việt

Tìm và Thay thế Văn bản trong Bảng tính Excel bằng C ++

Microsoft Excel cho phép bạn lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng. Thêm vào đó, nó cho phép bạn thực hiện các hoạt động phức tạp trên dữ liệu. Excel sử dụng phạm vi từ việc duy trì ngân sách hàng tháng đến quản lý dữ liệu tổ chức do bộ tính năng rộng lớn của nó. So với các tính năng khác, tìm và thay thế văn bản là một trong những tác vụ đơn giản hơn bạn có thể thực hiện trong Excel. Bài viết này trình bày cách tìm và thay thế văn bản trong bảng tính Excel theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 2 11, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad