Tiếng Việt

Tạo hình thu nhỏ cho tệp PDF trong C#

Bạn thường có thể cần tạo hình thu nhỏ trong khi nhúng tài liệu PDF vào ứng dụng web. Ngoài ra, cần có hình thu nhỏ của các trang khi tạo trình xem PDF. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách tạo hình thu nhỏ của tệp PDF theo chương trình trong C# .NET. Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cách tạo hình thu nhỏ của một trang cụ thể hoặc tất cả các trang trong tệp PDF.
tháng 5 16, 2022 · 4 phút · Usman Aziz