Tiếng Việt

Tạo hình ảnh thu nhỏ cho các trang PDF trong Java

Trong khi nhúng tài liệu PDF vào ứng dụng web, bạn có thể cần tạo hình thu nhỏ. Trong các tình huống khác, chẳng hạn như tạo trình xem PDF, bạn có thể cần tạo hình thu nhỏ cho mỗi trang trong PDF. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hình thu nhỏ của tệp PDF theo lập trình trong Java. Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cách tạo hình thu nhỏ của một trang cụ thể hoặc tất cả các trang trong tệp PDF.
tháng 4 15, 2022 · 4 phút · Usman Aziz