Tiếng Việt

Tạo mã vạch EAN trong C#

Mã vạch EAN còn được gọi là Số Bài báo Châu Âu. Có các biến thể khác nhau của mã EAN có chứa dữ liệu bổ sung dưới dạng các chữ số bổ sung. Bài viết này trình bày cách tạo mã EAN theo chương trình trong C#. Hơn nữa, nó hướng dẫn bạn cách nối các chữ số bổ sung với mã EAN 13 để tạo mã vạch EAN 5.
tháng 9 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza