Tiếng Việt

Đặt Nền trang chiếu trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách đặt nền của các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint theo chương trình bằng C#. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thiết lập nền của các slide thông thường cũng như master của slide.
tháng 8 31, 2021 · 5 phút · Usman Aziz