Tiếng Việt

Tin nhắn nhóm từ PST theo chuỗi hội thoại sử dụng C# .NET

Chuỗi hội thoại là một chuỗi các câu trả lời cho một tin nhắn có chủ đề chung. Tin nhắn trong cuộc trò chuyện có thể được hiển thị theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như theo thứ tự thứ bậc hoặc thứ tự thời gian. Để hiển thị một chuỗi tin nhắn, các ứng dụng email xác định các phản hồi tin nhắn. Các định dạng tệp e-mail phổ biến nhất cung cấp tính năng này.
tháng 7 29, 2022 · 6 phút · Dmitrysamodurov