Tiếng Việt

Hợp nhất Mẫu HTML với XML trong C#

Biểu mẫu HTML có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Thông tin thu thập được có thể được lưu trữ hoặc tuần tự hóa trong cơ sở dữ liệu mà sau này có thể được trích xuất dưới dạng dữ liệu định dạng XML. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu XML. Sau những trường hợp như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu XML theo chương trình trong C#.
tháng 10 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Hợp nhất Mẫu HTML với JSON trong C#

Các mẫu HTML được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Sau khi hợp nhất dữ liệu với mẫu, bạn có thể tạo tài liệu HTML. Trong một số trường hợp, dữ liệu đầu vào để hợp nhất với tệp mẫu có thể tồn tại ở định dạng JSON. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu định dạng JSON theo lập trình trong C#.
tháng 10 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza