Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang PDF C# với .NET API

Có nhiều tình huống khác nhau khi bạn cần thực hiện chuyển đổi HTML sang PDF. Ví dụ: bạn có thể muốn chuyển đổi một trang web thành PDF từ bên trong ứng dụng của mình hoặc bạn có thể cần tạo PDF từ nội dung của trình soạn thảo WYSIWYG HTML. Một tình huống khác có thể là chuyển đổi trang HTML từ một URL cụ thể sang PDF. Để giải quyết những trường hợp như vậy, bạn sẽ học cách chuyển đổi HTML sang PDF trong C#. Nội dung HTML có thể là một tệp .html hoặc một trang web từ một URL.
tháng 2 28, 2020 · 5 phút · Usman Aziz