Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang JPG trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp HTML, trang web hoặc chuỗi HTML thành định dạng hình ảnh JPG bằng C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lập trình tạo các tài liệu HTML thành hình ảnh JPG.
tháng 12 8, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi HTML sang JPG, PNG, TIFF hoặc BMP Image trong Java

HTML thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu và thông tin trên các trang web, ứng dụng web và các nền tảng khác nhau. Bạn có thể cần chuyển đổi HTML sang một hình ảnh như JPG, PNG, TIFF, BMP, v.v. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi theo chương trình bằng ngôn ngữ Java trong các ứng dụng dựa trên Java của mình. Hơn nữa, API đảm nhận việc hiển thị HTML thành hình ảnh và bạn không cần phải lo lắng về các chi tiết cơ bản của các định dạng tệp. Chỉ cần sử dụng các lệnh gọi API và tệp HTML sẽ được hiển thị độc đáo.
tháng 1 11, 2021 · 5 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh HTML sang JPG, PNG, BMP và GIF trong C#

Các tệp HTML thường được sử dụng qua internet. Sau đó, API [Aspose.HTML for .NET][1] hỗ trợ rất nhiều tính năng để hoạt động với định dạng tệp HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi HTML thành hình ảnh trong C#. Bạn có thể hiển thị trang web HTML sang JPG, PNG, BMP, GIF và các định dạng hình ảnh phổ biến khác.
tháng 5 30, 2020 · 6 phút · Farhan Raza