Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang PDF trong Java trên Linux

Các tệp HTML thường được sử dụng để hiển thị văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. trên web. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp HTML sang tệp PDF. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu PDF trên Linux bằng Java.
tháng 12 5, 2021 · 2 phút · Farhan Raza