Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang văn bản trong Java

Các trang HTML được sử dụng rộng rãi trên internet. Chúng có thể chứa hình ảnh, hình vẽ và văn bản để trình bày thông tin. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp HTML sang định dạng Văn bản. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi HTML sang Text theo chương trình trong Java.
tháng 8 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Trích xuất văn bản từ HTML trong Java

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu để tạo hoặc thiết kế các tài liệu để hiển thị trong các trình duyệt. Nó có thể bao gồm văn bản hoặc thông tin trực quan trong trang. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn trích xuất văn bản từ các tài liệu HTML. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách trích xuất Văn bản từ HTML theo chương trình trong Java.
tháng 8 18, 2022 · 2 phút · Farhan Raza