Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang PNG, JPEG, BMP, GIF hoặc TIFF Image bằng Python

Là một nhà phát triển Python, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tài liệu HTML nào sang các định dạng hình ảnh phổ biến theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tài liệu HTML sang hình ảnh PNG, JPEG, BMP, GIF hoặc TIFF bằng Python
tháng 6 20, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi HTML sang JPG, PNG, TIFF hoặc BMP Image trong Java

HTML thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu và thông tin trên các trang web, ứng dụng web và các nền tảng khác nhau. Bạn có thể cần chuyển đổi HTML sang một hình ảnh như JPG, PNG, TIFF, BMP, v.v. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi theo chương trình bằng ngôn ngữ Java trong các ứng dụng dựa trên Java của mình. Hơn nữa, API đảm nhận việc hiển thị HTML thành hình ảnh và bạn không cần phải lo lắng về các chi tiết cơ bản của các định dạng tệp. Chỉ cần sử dụng các lệnh gọi API và tệp HTML sẽ được hiển thị độc đáo.
tháng 1 11, 2021 · 5 phút · Farhan Raza