Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh IFC sang JPG hoặc PNG bằng Java

Các tệp IFC được sử dụng để lập mô hình các tòa nhà khác nhau cho mục đích xây dựng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp IFC thành hình ảnh JPG hoặc PNG để hiển thị mô hình trên các hệ điều hành khác nhau. Bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp IFC thành hình ảnh theo chương trình bằng Java.
tháng 10 2, 2021 · 3 phút · Farhan Raza