Tiếng Việt

Thêm Chữ ký vào Hình ảnh trong Java

Hình ảnh và các định dạng tài liệu khác thường được sử dụng trong kinh doanh hàng ngày. Do đó, nhiều hình ảnh được ký để tránh vi phạm bản quyền hoặc thể hiện quyền sở hữu tác phẩm. Đối với các yêu cầu như vậy, bạn có thể sử dụng API Aspose.PSD cho Java để thao tác hình ảnh hoặc nội dung đồ họa. Bài viết này giải thích cách thêm chữ ký vào hình ảnh theo chương trình trong Java.
tháng 2 18, 2022 · 3 phút · Farhan Raza