Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang XML với OCR trong C#

Đôi khi dữ liệu có thể tồn tại dưới dạng hình ảnh. Bạn có thể cần phải xử lý dữ liệu như vậy, do đó chuyển đổi hình ảnh sang XML có thể hữu ích trong các trường hợp như vậy. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh ở định dạng JPG, PNG hoặc các định dạng hình ảnh khác sang định dạng XML theo chương trình trong C#. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang XML bằng cách thực hiện hoạt động OCR theo chương trình trong C#.
tháng 6 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza