Tiếng Việt

Gửi Tài liệu Word trong Nội dung Email bằng C#

Cách trình bày nội dung email là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút người đọc. Do đó, email được định dạng tốt bằng cách sử dụng các tiêu đề, tiêu đề phụ, bảng, hình ảnh, v.v. Tuy nhiên, hầu hết các trình soạn thảo email tích hợp không cung cấp các tùy chọn định dạng nâng cao. Để giải quyết hạn chế này, bài viết này trình bày cách soạn email của bạn bằng cách sử dụng tài liệu Word làm nội dung email trong C#.
tháng 2 16, 2021 · 3 phút · Usman Aziz