Tiếng Việt

Aspose.Words for .NET 20.3 đã được phát hành!

Trong tháng này, chúng tôi đã cố gắng cung cấp 72 bản sửa lỗi và cải tiến bao gồm 18 sự cố hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp và Ưu tiên. Tổng cộng, 110 sự cố đã được xử lý trong bản phát hành mới nhất của Aspose.Words for .NET. Các bản cập nhật cho Nền tảng Xamarin Bắt đầu với Aspose.Words 20.3, sự hỗ trợ của Xamarin đã thay đổi.
tháng 3 10, 2020 · 3 phút · Andrey Noskov