Tiếng Việt

Tạo Sơ đồ MS Visio VSDX bằng C#

MS Visio là một ứng dụng phổ biến cho phép bạn tạo nhiều loại sơ đồ như lưu đồ, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình quy trình kinh doanh, v.v. VSDX là định dạng tệp mà MS Visio sử dụng để lưu trữ sơ đồ. Để tự động hóa thao tác VSDX, bài viết này cung cấp cho bạn hướng dẫn cơ bản về cách tạo sơ đồ VSDX từ đầu trong C#. Hơn nữa, nó bao gồm cách chèn các trang, hình dạng và văn bản trong sơ đồ VSDX từ bên trong các ứng dụng .NET.
tháng 12 1, 2020 · 8 phút · Usman Aziz