Tiếng Việt

Tạo Sơ đồ Visio bằng Python

MS Visio là một ứng dụng phổ biến cho phép bạn tạo lưu đồ, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình quy trình kinh doanh, v.v. Nó sử dụng định dạng tệp VSDX để lưu trữ sơ đồ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo sơ đồ VSDX từ đầu bằng Python. Hơn nữa, nó bao gồm cách thêm các hình dạng cơ bản trong sơ đồ VSDX theo chương trình.
tháng 8 31, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo Sơ đồ MS Visio VSDX bằng C#

MS Visio là một ứng dụng phổ biến cho phép bạn tạo nhiều loại sơ đồ như lưu đồ, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình quy trình kinh doanh, v.v. VSDX là định dạng tệp mà MS Visio sử dụng để lưu trữ sơ đồ. Để tự động hóa thao tác VSDX, bài viết này cung cấp cho bạn hướng dẫn cơ bản về cách tạo sơ đồ VSDX từ đầu trong C#. Hơn nữa, nó bao gồm cách chèn các trang, hình dạng và văn bản trong sơ đồ VSDX từ bên trong các ứng dụng .NET.
tháng 12 1, 2020 · 8 phút · Usman Aziz