Tiếng Việt

Chèn bảng trong tài liệu Word (DOC/DOCX) bằng C++

Sử dụng Aspose.Words cho API C++, bạn có thể chèn bảng vào tài liệu từ. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống từ Bản phát hành mới hoặc qua thư viện NuGet. Sau khi được định cấu hình đúng cách, bạn có thể chỉ cần sử dụng các phương thức, thuộc tính và lớp do API cung cấp để có thể sử dụng một số lệnh gọi API đơn giản để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác với các tài liệu Microsoft Word, chẳng hạn như tệp DOCX hoặc DOC.
tháng 9 20, 2020 · 10 phút · Farhan Raza