Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ PDF trong Java

Trong khi phân tích cú pháp tệp PDF, bạn có thể cần trích xuất hình ảnh cùng với văn bản từ tài liệu. Để thực hiện thao tác này theo chương trình, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF bằng Java. Hướng dẫn từng bước cùng với tài liệu tham khảo API và mẫu mã chứng minh quy trình trích xuất hình ảnh hoàn chỉnh.
tháng 5 10, 2021 · 3 phút · Usman Aziz