Tiếng Việt

Thêm, giải nén và loại bỏ Macro VBA trong PowerPoint bằng Java

Macro VBA được sử dụng để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại, tạo biểu đồ và biểu mẫu, v.v. trong bản trình bày PowerPoint. Trong khi làm việc với các bản trình bày theo chương trình, bạn có thể cần phải thao tác các macro VBA. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm, trích xuất hoặc loại bỏ macro VBA trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.
tháng 8 3, 2021 · 4 phút · Usman Aziz