Tiếng Việt

Sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần tạo bản sao hoặc bản sao của các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint. Quá trình sao chép tạo bản sao của một trang chiếu mà không làm ảnh hưởng đến trang chiếu gốc. Hơn nữa, bản sao của một trang chiếu có thể được tạo thành cùng một bản trình bày hoặc thành một bản trình bày khác. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động sao chép trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách sao chép các slide trong cùng một hoặc một bản trình bày PowerPoint khác bằng Java.
tháng 8 8, 2021 · 7 phút · Usman Aziz