Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ PowerPoint PPT trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất hình ảnh từ bản trình bày PowerPoint cùng với văn bản. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ PowerPoint PPT hoặc PPTX theo lập trình trong Java. Bạn cũng sẽ học cách chỉ trích xuất hình ảnh từ nền hoặc hình dạng trong các trang trình bày PPT.
tháng 1 13, 2022 · 7 phút · Usman Aziz