Tiếng Việt

Bảo vệ và Bỏ bảo vệ tệp Excel trong Java

Tệp Excel được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ cũng như lớn ở dạng hàng và cột. Cùng với việc lưu trữ dữ liệu, bạn có thể thực hiện các hoạt động khác như tính toán và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng đồ thị và biểu đồ. Vì dữ liệu đáng được bảo vệ nên MS Excel cho phép bạn bảo vệ các tệp Excel. Bài viết này trình bày cách tự động bảo vệ tệp MS Excel theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách bảo vệ và bỏ bảo vệ các tệp Excel bằng Java.
tháng 1 11, 2021 · 5 phút · Usman Aziz