Tiếng Việt

Đọc Biểu đồ Gantt của Dự án bằng Java

Dạng xem biểu đồ Gantt là dạng xem mặc định của dự án. Nó liệt kê các nhiệm vụ của dự án, mối quan hệ của chúng với nhau và lịch trình của dự án. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc biểu đồ Gantt của dự án MS sử dụng Java.
tháng 6 8, 2022 · 14 phút · Muzammil Khan