Tiếng Việt

Nhận Danh sách Liên hệ từ Máy chủ Microsoft Exchange trong Java

Trong khi làm việc với Microsoft Exchange Server theo chương trình, bạn có thể cần truy cập danh bạ từ đó. Ví dụ: để xuất các số liên lạc, thao tác với chúng hoặc sử dụng chúng cho các mục đích khác. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lấy danh sách liên hệ từ Microsoft Exchange Server bằng Java.
tháng 2 28, 2022 · 3 phút · Usman Aziz