Tiếng Việt

Gửi tài liệu Word dưới dạng email trong Java

Trong hầu hết các trường hợp, email được gửi theo một bố cục được định dạng tốt theo một mẫu cụ thể. Tuy nhiên, các trình soạn thảo email khác nhau không cung cấp các tùy chọn định dạng nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể tạo một thư trong tài liệu Word và sử dụng nó làm nội dung email. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách gửi một tài liệu MS Word dưới dạng nội dung email bằng Java.
tháng 4 26, 2021 · 3 phút · Usman Aziz