Tiếng Việt

Tạo và cập nhật thư mục bằng Microsoft Graph API trong Java

Microsoft cung cấp API Đồ thị để tương tác và làm việc với các dịch vụ Office 365 và Microsoft Cloud. Nó cho phép bạn tạo và quản lý thư mục, truy cập thư, quản lý danh mục và sử dụng các dịch vụ khác theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng Microsoft Graph API để tạo và cập nhật các thư mục trong Java.
tháng 4 14, 2022 · 5 phút · Usman Aziz