Tiếng Việt

Tạo Web Scraper trong Java

Web Scraping còn được gọi là thu thập dữ liệu, thu thập web hoặc thu thập thông tin web được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ các trang web. Người duyệt web có thể sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để trích xuất thông tin. Ví dụ: XPath, bộ chọn CSS, bộ lọc tùy chỉnh, điều hướng HTML, v.v. Phù hợp với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách tạo trình quét web theo chương trình trong Java.
tháng 4 25, 2022 · 7 phút · Farhan Raza