Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Java

PDF đã trở thành một định dạng phổ biến để chia sẻ tài liệu qua internet. Do đó, nhiều định dạng tệp khác được chuyển đổi sang PDF trước khi chúng được trao đổi. Một trong những cách chuyển đổi phổ biến là hình ảnh sang PDF có thể bao gồm PNG sang PDF, JPEG sang PDF, BMP sang PDF, v.v. Do đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Java.
tháng 4 14, 2021 · 4 phút · Usman Aziz