Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang Excel với OCR trong C#

Hình ảnh chứa thông tin trực quan có thể cần thiết ở định dạng văn bản để xử lý dữ liệu. Trong những tình huống như vậy, bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang định dạng Excel theo chương trình trong C#. Ví dụ: một hình ảnh có thể chứa các giá trị số mà bạn có thể cần để thực hiện các phép tính. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang tệp Excel.
tháng 1 26, 2022 · 3 phút · Farhan Raza