Tiếng Việt

Chuyển đổi JSON sang Excel bằng Python

MS Excel là một chương trình giàu tính năng cho phép bạn lưu giữ và sắp xếp dữ liệu dưới dạng bảng. Hơn nữa, nó cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trong nhiều trang tính. Ngoài việc tổ chức dữ liệu, bạn có thể thực hiện sắp xếp, vẽ biểu đồ, tính toán toán học, v.v. Mặt khác, JSON là một định dạng được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và truyền dữ liệu dưới dạng các cặp khóa-giá trị. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần nhập dữ liệu từ tệp JSON sang trang tính Excel theo chương trình. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang Excel XLSX / XLS bằng Python.
tháng 10 1, 2021 · 4 phút · Usman Aziz