Tiếng Việt

Tạo và thao tác bảng trong PowerPoint bằng C#

Bảng được sử dụng để sắp xếp dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Hơn nữa, họ tổ chức và tóm tắt dữ liệu để có thể xem và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng. MS PowerPoint cũng cho phép bạn chèn bảng trong bản trình bày. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo và thao tác với bảng trong bản trình chiếu PowerPoint bằng C#.
tháng 8 23, 2021 · 7 phút · Usman Aziz