Tiếng Việt

Tạo hình ảnh PSD trong C#

Tệp PSD được sử dụng để tạo hình ảnh bằng cách sử dụng các lớp khác nhau có chứa hình dạng, văn bản, hiệu ứng, v.v. Bạn có thể cần tạo hình ảnh PSD theo chương trình trong các ứng dụng của mình. Phù hợp với các kịch bản xử lý ảnh như vậy, bài viết này trình bày cách tạo ảnh PSD theo chương trình trong C#.
tháng 2 2, 2022 · 3 phút · Farhan Raza